GIN3823 3/5 179 Paraprotophyllum ignatianum (Kryshtofovich et Baikovskaya) Herman  

 

 

 

Locality

NW Kamchatka